வீடு > எங்களை பற்றி>தர கட்டுப்பாடு

தர கட்டுப்பாடு


ஏற்றுமதிக்கு முன் 100% ஆய்வு செய்து, வெளியே அனுப்பும் போது குறைபாடுகள் இல்லாமல் பாகங்களை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம்.


தரம் எப்போதும் முதலில் வருகிறது. மூன்றாம் பகுதி ஆய்வும் அனுமதிக்கப்படுகிறது.


ஒவ்வொரு உற்பத்தி செயல்முறைக்கும் எங்கள் ஆய்வாளர்கள் பொறுப்பாக இருக்கிறோம் மற்றும் ஒவ்வொரு நாளும் தர ஆய்வு முடிவுகளை பதிவு செய்கிறோம்.